Na koho sa táto povinnosť vzťahuje? Na všetky právnické osoby založené pred novembrom 2018 (najčastejšie eseročky, ale aj ostatné obchodné spoločnosti, družstvá, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) s výnimkou právnických osôb, ktoré sú subjektom verejnej správy alebo emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo právnických osôb
Slovenská advokátska komora každoročne oslavuje výročie prijatia zákona, ktorým sa v roku 1990 vytvoril rámec pre novú, nezávislú advokáciu. Pri príležitosti Dňa advokácie, sme sa rozhodli zapojiť sa  do tejto akcie a tento rok poskytovať právne rady bezplatne aj v meste Rožňava. Záujemcovia o právnu pomoc sa budú môcť poradiť s nami na  mestskom úrade v Rožňave
   Máte záujem uchádzať sa o štátne dotácie, granty či eurofondy? Zamýšľate sa zúčastniť verejných obstarávaní  ako dodávateľ? Ste subdodávateľom podnikateľa, ktorý má obchodné vzťahy so štátom, samosprávou alebo   verejnou správou? Plánujete kúpiť alebo si prenajať majetok štátu, samosprávy či verejnej správy? Ak ste odpovedali aspoň na jednu otázku slovom áno, tento článok, je určený
Sused ma neustále obviňuje rôznymi výmyslami a zaťažuje nimi aj štátne orgány.  Kolegyňa na pracovisku šíri o mne klamstvá kvôli môjmu povýšeniu. Bývalý priateľ ma ohovára na sociálnej sieti… Každý človek sa s ohováraním priamo alebo nepriamo už v živote stretol. Hoci je definícia ohovárania v rôznych častiach sveta odlišná, vo všeobecnosti je ohováranie nepravdivé
Chceli by ste kúpiť alebo predať nehnuteľnosť ale obávate sa, aby ste sa nestali obeťami podvodníkov?  Ak kupujete, prípadne predávate nehnuteľnosť, zaiste si kladiete otázku, či môžete druhej strane dôverovať, prípadne ako znížiť mieru rizika tak, aby celý zmluvný vzťah prebehol bez komplikácií. Jednou z možností je požiadať advokáta o spísanie autorizovanej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k
Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch, občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje uvedené v občianskom preukaze podľa tohto zákona. Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej
TOP