Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie JUDr. Viktórie Kerekešovej, advokátky so sídlom Šafárikova 71, 048 01 Rožňava, Slovenská republika, IČO: 44 624 247.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle +421 917 286 022, e-mailom na adrese advokat@dejure.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR“), ktoré upravuje aj Vašej práva ako dotknutej osoby1, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktorá sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácii ( najmä § 18) ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou („SAK“), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr .

Aby sme ochránili osobné údaje dotknutých osôb, zabezpečili úplnú ochranu osobných údajov s rešpektovaním zákonných požiadaviek na ochranu osobných údajov, naša advokátska kancelária dodržiava zásady spracúvania osobných údajov podľa § 5 GDPR, bližšie vysvetlených v Kódexe SAK a prijala primerané opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov a aby bola zabezpečená ochrana práv dotknutých osôb. Zároveň dohliadame na to, aby aj dotknuté tretie strany, ktorým sa Vaše osobné údaje poskytujú, rešpektovali dôverný charakter týchto informácií a dodržiavali povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k týmto skutočnostiam, a to v súlade s požiadavkami GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske pvolanie;

 • plniť rôzne zákonné stavovské a zmluvné povinnosti; a

 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

<tdZákon o advokáciiZákon o elektronických komunikáciáchZákon o reklameZákon o ochrane spotrebiteľaObčiansky zákonník

Účel

Právny základ podľa GDPR

Súvisiace predpisy

Výkon povolania -

poskytovanie právnych

služieb

Plnenie zákonnej povinnosti podľa

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR prípadne podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Zákon o advokácii

Advokátsky poriadok

Občiansky zákonník

Obchodný zákonník

Poskytovanie iných ako právnych služieb

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Zákon o e-Governmente

Občiansky zákonník

Obchodný zákonník

Zákon o nájme nebytových priestorov

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, verejný záujem podľa § 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa č. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Zákon o advokácii

Advokátsky poriadok

GDPR

Občiansky zákonník

Obchodný zákonník

Trestný zákon

Trestný poriadok

Civilný sporový poriadok

Civilný mimosporový poriadok

Správny súdny poriadok

Správny poriadok

Zákon o priestupkoch

Marketingové účely

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Čl. 89 GDPR

Zákon o archívoch

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Účtovné a

Daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní (Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z príjmov)

Personalistika a mzdy

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) príp. čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR

Zákonník práce, Zákon o advokácii a iné predpisy

Evidencia uchádzačov o zamestnanie alebo o spoluprácu

Súhlas dotknutej osoby podľa § 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovávaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Ak keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci2, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú, pričom sa riadime tým, že osobné údaje spracúvame po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi pri plnení zákonných povinností, ak je dôvodom spracúvania osobných údajov plnenie zo zmluvy, tak po dobu trvania zmluvného vzťahu, príp. po dobu trvania oprávneného záujmu pri tomto účele a po dobu uvedenú v udelenom súhlase, ak nedošlo k jeho odvolaniu. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;

 • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;

 • Ak advokát vedie menoslov a protokol klientského spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia

 • Skartačná lehota klientského spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské predpisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • Klientský spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať,

 • Skartovať nie je možné protokoly klientských spisov a menoslov klientských spisov;

 • Skartovať nie je možné klientský spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;

 • Skartovať nie je možné klientský spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientského spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako o Vás získavame údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

Aké sú Vaše práva ako dotknutej osoby?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na zabezpečenie správneho zobrazenia obsahu a fungovania našej stránky, ako aj pre potreby analytického nástroja Google Analytics, súbory cookies na našej webstránke umožňujú určiť počet návštev webovej stránky, aké sú preferencie používateľov webovej stránky, zaznamenávajú dĺžku návštev našej webovej stránky, ako aj spôsob, akým sa používateľ dostal na našu webovú stránku, zbiera údaje o IP adrese, o prehliadači a lokalite z ktorej bola naša webová stránka navštívená a prezeraná.

Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.


2 Ktoré v zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR nie sú považované za príjemcov.

TOP