Správne a komunálne právo

  • vypracovanie vybraných podaní
  • zastupovanie v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (Správny poriadok)
  • zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy
  • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov
  • poskytovanie právnych služieb obciam a zastupovanie obcí v súdnych konaniach
  • poradenstvo pri vedení obecnej agendy
  • správa pohľadávok obcí, komunálnych daní a poplatkov
  • právne poradenstvo pri určovaní zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce, mesta, pri rokovaniach obecného a mestského zastupiteľstva, pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení a pri zakladaní oblastných organizácií obce alebo mesta

JUDr. Viktória Kerekešová

Šafárikova č .71, 048 01 Rožňava
tel.: 0917 286 022
e-mail: advokat@dejure.sk

On-line právna poradňa

Tým, že nám zašlete dopyt do on-line poradne, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

  • advokát má právo neodpovedať na nevhodné otázky predovšetkým tie, ktoré hrubo porušujú dobré mravy,
  • advokát neposkytuje právne rady telefonicky, týmto beriete na vedomie, že bez dostatočných podkladov Vám nemôže advokát poskytnúť kvalifikovanú odpoveď.

TOP