Cenník právnych služieb

Odmena všetkých advokátov poskytujúcich právne služby na území Slovenskej republiky je upravená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Výška odmeny advokáta závisí v prvom rade od dohody s advokátom, pri ktorej sa zohľadňuje napr. charakter právneho problému alebo predpokladaný počet úkonov právnej služby. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.

 • Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Pri poskytovaní jednoduchej právnej služby môže advokát s klientom dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny. Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.
 • Paušálna odmena sa môže dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období, na neurčitý čas alebo za úplné vybavenie vecí resp. súboru vecí. Ak advokát neposkytne právne služby do úplného vybavenia veci resp. súboru vecí podľa dohody, alebo ak neposkytuje právne služby za celé dohodnuté obdobie, patrí mu len pomerná časť dohodnutej odmeny. Advokát na žiadosť klienta predlož pri vyúčtovaní špecifikáciu vykonanej práce. Dohodnutá paušálna odmena je fixná, podchytená písomnou zmluvou.
 • Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolnosti prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom
 • Tarifná odmena dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny v zmysle Vyhlášky, pričom dohodnutá sadzba medzi advokátom a klientom za jeden úkon právnej služby sa líši od sadzby odmeny určenej v paragrafoch 9 až 14 Vyhlášky. Celková odmena je súčinom dohodnutej sadzby za jednotlivé úkony právnej služby a počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.
  V prípade ak nie je dohodnutá odmena medzi advokátom a klientom v konkrétnej veci, Vyhláška upravuje v ustanovení § 9 a nasl. tarifnú odmenu, pričom výška základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby je presne stanovená.

  • ak je hodnota veci alebo práva do 165,97 €, je základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby  16,60 €,
  • ak je hodnota veci alebo práva od 165,97 € do 663,88 €, je základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby 16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € - prevyšujúcich sumu 165,97 €,
  • ak je hodnota veci alebo práva od 663,88 € do 6 638,78 €, je základná sadzby tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby  41,49 € + 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €,
  • ak je hodnota veci alebo práva od 6 638,78 € do 33 193,92 € je základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby 220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1 659,70 € prevyšujúcich sumu 6 638,78 €
  • ak je hodnota veci alebo práva nad 33 193,92 €, je základná sadzba tarifnej odmeny za 1 úkon právnej sluťby 486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3 319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193,92.
TOP