Zásady advokátskej kancelárie

1. Mlčanlivosť advokáta

Vzťah advokáta a klienta musí byť založený na vzájomnej dôvere. Advokát musí slúžiť veci spravodlivosti a tým, ktorí ho poverili obhajobou alebo zastupovaním. Jednou z najvyšších priorít a hodnôt advokáta je zachovanie absolútnej mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom advokácie. Táto povinnosť advokáta nie je časovo obmedzená a vzťahuje sa rovnako aj na spoločníkov advokáta, zamestnancov a na všetky ostatné osoby, ktoré mu boli počas poskytovania právnej pomoci k dispozícii.

2. Vzťah k iným advokátom

Vážime si prácu všetkých našich kolegov a preto sa k nej pred klientom nijakým spôsobom nevyjadrujeme. Ak nie sme objektívne schopní poskytnúť právnu radu žiadateľovi, radi odporučíme rovnako kvalitného kolegu advokáta.

3. Dohoda o primeranom preddavku

Pri prevzatí právneho zastupovania, obvykle žiadame od klientov poskytnutie primeraného preddavku, ktorého výšku s klientom vždy vopred konzultujeme. Výška preddavku zodpovedá zložitosti daného prípadu a je zohľadnená pri celkovej fakturácii za poskytnutie právnych služieb.

4. Ochrana osobných údajov

Pri zverení Vašich osobných údajov do našej správy, striktne dodržiavame ustanovenia Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov pri všetkých procesoch súvisiacich s poskytovaním našich služieb.

5. Dodržiavanie cti, dôstojnosti a bezúhonnosti

Vzťahy dôvery medzi advokátom a klientom môžu existovať iba vtedy, ak v žiadnom smere nedôjde k spochybneniu cti, dôstojnosti a bezúhonnosti advokáta. Pre nás, ako advokátov, sú tieto tradičné cnosti zároveň našimi stavovskými povinnosťami.

TOP