Zaručený elektronický podpis (ZEP)

Zaručený elektronický podpis (ZEP) bol do právneho poriadku SR zavedený zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ZEP

Zaručený elektronický podpis

ZEP, ktorý obsahuje odtlačok časovej pečiatky, je na rozdiel od obyčajného elektronického podpisu rovnocenný s úradne osvedčeným podpisom fyzickej osoby.

Prostredníctvom ZEP je možné komunikovať najmä so súdmi Slovenskej republiky, s Obchodným registrom, katastrálnymi odbormi Okresných úradov, daňovými úradmi a pod.

Použitím ZEP dochádza k výraznému šetreniu času a  finančných prostriedkov našich klientov na jednej strane tým, že pri väčšine právnych podaní postačuje jedno listinné vyhotovenie z každého dokumentu na druhej strane tým, že pri využití ZEP sa súdne a správne poplatky znižujú o 50 %.

TOP